ایزو تشخيص اصالت کالای ادبلو (iso 12931)

 

□ استاندارد بین المللی12931، مجموعه ای از الزامات اجرایی است که در راستای بکارگیری راهکارهای احراز هویت کالا تهیه شده است.
□ این راهکارهای احراز هویت به دنبال تأمین مدارک و شواهدی قابل اطمینان هستند تا تشخیص و ارزیابی آسانتر *کالاهای معتبر(اصلی) از تقلبی و قاچاق را ممکن سازند.
□ این استاندارد در راستای ارایه یک معنای منحصر به فرد از احراز هویت کالا است.
□ این استاندارد مشخص نمی کند که راه حل های تکنیکی چگونه در راستای دستیابی به موفقیت بکار گرفته خواهند شد.
□ این استاندارد تمرکزش روی کالاهای فیزیکی است نه برای مثال اوراق بهادار، مدارک هویتی افراد، خدمات و یا سایر کالاهای ناملموسی که در بخش مالی تعریف می شوند.
□ رهگیری محصول (Track and Trace) به تنهایی از جمله راهکارهای احراز هویت کالا نیست و بنابراین خارج از محدوده این استاندارد است.
□ این استاندارد همچین مشمول شرایط مالی برای اجرای بهینه و همچنین هزینه های اجرای راهکارهای احراز هویت کالا نمی باشد.
ادبلو اسکای اولین و تنها تولید کننده ادبلو دارنده نشان ایزو اصالت کالا در ایران

http://shimifarayand.com